| by admin | No comments

ทำไมต้องถวาย เทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด

ทำไมต้องถวาย ‘เทียนพรรษา‘ ในวันเข้าพรรษา         วันเข้าพรรษา อย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์พระสงค์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เนื่องจากการเดินทางในฤดูฝนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไร่นาของชาวบ้านและในสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงเข้าพรรษานั้น ชาวบ้านจึงมีการหล่อเทียนถวายแก่พระสงฆ์ หรือมีชื่อเรียกว่า เทียนพรรษา เพื่อในการใช้ประโยชน์ช่วงเข้าพรรษาเพื่อจุดให้แสงสว่าง         ในปัจจุบัน เทียนพรรษา เลยเป็นที่นิยมของชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเกิดปัญญา สว่างไสวรุ่งเรือง เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ คำถวายเทียนพรรษา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ) ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, […]

Read More
| by admin | No comments

เทียนพรรษาคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในวันเข้าพรรษา | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด

ความสำคัญของเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา           หากพูดถึงวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝนเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือนจึงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็น” ประเพณีแห่เทียนพรรษา ”  ในปัจจุบันวันเข้าพรรษาจึงมีประเพณีการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทำการหล่อเทียนพรรษา หรือ มีการนำเทียนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากทำบุญ จึงมี เทียนพรรษา ในรูปแบบสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วัน เข้าพรรษา จนถึงวัน ออกพรรษา นอกจากเทียนพรรษาแล้ว บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีการจำหน่ายชุดสังฆทาน ธูปหอม เทียนหอม และอื่น ๆ อีกมากมายถวายเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา – ทำให้เกิดสติ ปัญญา เปรียบดั่งแสงสว่างแห่งเทียน – ทำให้เจริญไปด้วยมิตรสหายบริวารมีผู้อุปถัมภ์ – ย่อมเป็นที่รักใคร่ของทุกคนและเทวดาทั้งหลาย – ทำให้คลี่คลายปัญหาต่างๆจากร้ายกลายเป็นดี […]

Read More